เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องแล่นไปในสังสารวัฏ

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจสี่อย่าง,
เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

ภิกษุทั้งหลาย! อริยสัจสี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่ง
    อริยสัจคือ ทุกข์,
  อริยสัจคือ เหตุให้เกิดทุกข์,
  อริยสัจคือ ความดับไม่เหลือของทุกข์,
  และอริยสัจคือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์;
เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่ออริยสัจคือ
    ทุกข์,
  เหตุให้เกิดทุกข์,
  ความดับไม่เหลือของทุกข์,
  และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ถึง และแทงตลอดแล้ว;
ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพ ก็สิ้นไปหมด
บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีก มิได้มี; ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำให้ ต้องท่องเที่ยวไปสังสารวัฏ เพราะไม่รู้อริยธรรมสี่ดังต่อไปนี้)

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งธรรม ๔ ประการ
เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

ธรรม ๔ ประการอย่างไหนเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย!
เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่ง อริยศีล
เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่ง อริยสมาธิ
เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่ง อริยปัญญา
เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอด ซึ่ง อริยวิมุตติ
เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

ภิกษุทั้งหลาย! เมื่ออริยศีล, อริยสมาธิ, อริยปัญญา, และอริยวิมุตติ
เป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้วตามลำดับ แทงตลอดแล้ว;
ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมด
บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มี, ดังนี้.

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑/๑.
Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://dhamblog.wordpress.com/2009/03/23/buddha-talk-3/trackback/

%d bloggers like this: