สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ

ภิกษุทั้งหลาย! เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร:
ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้น ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า
    ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้ เป็นของมีประมาณน้อย
    ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้
    เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค (ส่วนเสี้ยว)".

ภิกษุทั้งหลาย! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น:
สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์ มีน้อย;
สัตว์ที่เกิดกลับเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า?

ภิกษุทั้งหลาย! ข้อนั้น เพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.

อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า? สี่อย่างคือ
  อริยสัจ คือ ทุกข์
  อริยสัจ คือ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์
  อริยสัจ คือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
  อริยสัจ คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า
  " ทุกข์ เป็นอย่างนี้,
  เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้,
  ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้,
  ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้". ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.
Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://dhamblog.wordpress.com/2009/03/23/buddha-talk-4/trackback/

%d bloggers like this: