ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้น

ภิกษุทั้งหลาย! ตลอดกาลเพียงใด
ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก;
ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง
ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มี ตลอดกาลเพียงนั้น.
ในกาลนั้น มีอยู่แต่ความมืด เป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด
กลางคืน กลางวัน ก็ยังไม่ปรากฏ
เดือนหรือกึ่งเดือน ก็ไม่ปรากฏ, ฤดูหรือปี ก็ไม่ปรากฏ

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย! แต่ว่าในกาลใด
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลก;
ในกาลนั้น ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง
ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ย่อมมี
ในกาลนั้นย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด
ลำดับนั้น กลางคืน กลางวัน ย่อมปรากฏ
เดือนหรือกึ่งเดือน ย่อมปรากฏ, ฤดูหรือปี ย่อมปรากฏ นี้ฉันใด;

ภิกษุทั้งหลาย! ข้อนี้ ก็ฉันนั้น:
ตลอดกาลเพียงใด ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก;
ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง
ความส่องสว่างอันใหญ่หลวง ก็ยังไม่มี ตลอดกาลเพียงนั้น.
ในกาลนั้น มีอยู่แต่ความมืด เป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด
การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย
การจำแนกแจกแจง การกระทำให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ ก็ยังไม่มีก่อน

ภิกษุทั้งหลาย! แต่ว่า ในกาลใดแล
ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ บังเกิดขึ้นโลก;
ในกาลนั้น ความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวง ย่อมมี
ในกาลนั้น ย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด
ลำดับนั้น ย่อมมีการบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย
การจำแนกแจกแจง การกระทำให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งอริยสัจทั้งสี่
ซึ่งอริยสัจทั้งสี่อย่างไรเล่า ?
คือซึ่งทุกขอริยสัจ
       ทุกขสมุทยอริยสัจ
       ทุกขนิโรธอริยสัจ
       ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง กระทำโยคกรรม เพื่อให้รู้ว่า
"นี้ ทุกข์, นี้ ทุกขสมุทัย, นี้ ทุกขนิโรธ, นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. ส์. ๑๙/๕๕๓/๑๗๒๑.
Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://dhamblog.wordpress.com/2009/03/23/buddha-talk-5/trackback/

%d bloggers like this: