ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ

สุนักขัตตะ! กามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้
ห้าอย่างนั้นอะไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ
   รูปที่เห็นด้วยตา,
  เสียงที่ฟังด้วยหู,
  กลิ่นที่ดมด้วยจมูก,
  รสที่ลิ้มด้วยลิ้น,
  และโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกาย;
(แต่ละอย่างล้วน) เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา, น่ารักใคร่, น่าพอใจ,
เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก,
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่,
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ.
สุนักขัตตะ ! เหล่านี้แล คือ กามคุณห้าอย่าง

สุนักขัตตะ ! นี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ คือ ข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้
มีอัชฌาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลก (คือกามคุณห้าอย่าง),
ถ้อยคำสำหรับสนทนา อันพร่ำบ่นถึงเฉพาะต่อกามคุณนั้น ๆ
ย่อมตั้งอยู่ได้สำหรับบุรุษบุคคลผู้มีอัชฌาสัยน้อมไปในเหยื่อของโลก,
เขาย่อมตรึกตามตรองตาม ถึงสิ่งอันอนุโลมต่อกามคุณนั้น ๆ,
สิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วย บุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วย.

ส่วน เมื่อถ้อยคำที่ประกอบด้วยสมาบัติ
เรื่องไม่หวั่นไหว (ด้วยกามคุณ) ที่ผ่านไปมาอยู่
เขาย่อมไม่ฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่กำหนดจิตเพื่อจะรู้,
ถ้อยคำชนิดนั้น ก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้น
บุรุษนั้น ก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้น.

สุนักขัตตะ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนาม
ครั้นเห็นบุรุษผู้หนึ่ง เพิ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตน เขาย่อมถามบุรุษนั้น
ถึงความเกษม ความมีอาหารง่าย ความปราศจากโรค ของบ้านนั้น นิคมนั้น
บุรุษนั้นก็บอกให้.

สุนักขัตตะ ! เธอจะเข้าใจว่าอย่างไร:
เขาย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ต่อบุรุษนั้น ย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้
ย่อมคบบุรุษนั้น ย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้น มิใช่หรือ ?

- อุปริ. ม. ๑๔/๖๒/๗๐ - ๗๑.
Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://dhamblog.wordpress.com/2009/03/26/buddha-talk-9/trackback/

%d bloggers like this: