จงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์ เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบ

ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
ได้ออกจากเรือน บวชแล้ว เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โดยชอบ,
กุลบุตรทั้งหมดนั้นได้บวชแล้ว เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
จักออกจากเรือน บวชแล้ว เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน โดยชอบ,
กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จักบวช เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลเป็นปัจจุบันนี้
ก็ออกจากเรือน บวชอยู่ เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ,
กุลบุตรทั้งหมดนั้น บวชอยู่ เพื่อการรู้ยิ่งตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง.

สี่อย่าง เหล่าไหนเล่า ? สี่อย่างคือ
ความจริงอันประเสริฐ เรื่องทุกข์,
ความจริงอันประเสริฐ เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์,
ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไม่เหลือทุกข์,
และความจริงอันประเสริฐ เรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า
"นี้เป็นทุกข์,
นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์,
นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์,
และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์;" ดังนี้เถิด.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๖.
Advertisements

The URI to TrackBack this entry is: https://dhamblog.wordpress.com/2009/04/20/buddha-talk-28/trackback/

%d bloggers like this: